Cel: aktywni

Projekt
Innowacyjne Centrum Rozwoju spółka cywilna realizuje projekt „Cel: aktywni” nr RPLU.11.01.00-06-0003/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.1 Aktywne włączenie.
telefon

503 158 042

biuro projektu
ul. Traugutta 11, 20-454 Lublin
e-mail
cel-aktywni@icr-innowacje.eu

Projekt

Projekt skierowany jest do 60 osób z niepełnosprawnościami (36K, 24M) powyżej 18 roku życia, wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem)/osób zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym, które zamieszkują na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), w tym w szczególności:

30 osób

osoby bierne zawodowo 

(18K, 12M);

30 osób

osoby bezrobotne – 30 osób (18K, 12M) – zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym.

minimum 25%

osoby o niskich kwalifikacjach;

minimum 55%

osoby z terenów wiejskich;

minimum 50%

osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Celem głównym projektu
jest podwyższony poziom aktywności społeczno-zawodowej i zdolności do zatrudnienia wśród 60 osób z niepełnosprawnościami będących uczestnikami projektu, w terminie 03-11.2021 r., osiągnięty poprzez objęcie ich wsparciem aktywizacji społeczno-zawodowej, wynikającym ze zdiagnozowanych potrzeb, obejmującym: indywidualną ścieżkę reintegracji, poradnictwo psychologiczne, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy oraz staże zawodowe.
Projekt realizowany jest na terenie województwa lubelskiego w terminie 01.05.2021 r.- 31.01.2022 r.
Wartość projektu
1 017 751,50 PLN
Wkłąd Unii Europejskiej w projekt
865 088,77 PLN
Cel: aktywni

Z przyjemnością pomożemy Ci w Twojej nowej drodze do zatrudnienia

biuro projektu
ul. Traugutta 11, 20-454 Lublin
– biuro projektu znajduje się na parterze w budynku dostosowanym architektonicznie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.